King Arthur Groep heeft een interne klachtenfunctionaris. Daarmee wordt voldaan aan sinds 1 januari 2017 geldende wettelijke regels die de positie van de cliënt in de zorg moeten versterken. Belangrijkste taken van de klachtenfunctionaris:
–        Spreken met de klager
–        Zo nodig helpen met het formuleren van de klacht
–        Bemiddelen bij de oplossing van het probleem waarover de klacht gaat
–        De klager zo nodig verwijzen naar de klachten en geschillencommissie

Klachtenfunctionaris

Kees Wallis
Klachtenfunctionaris

Heeft aan de Rijksuniversiteit Utrecht een rechtenstudie gevolgd en afgerond en is achtereenvolgens werkzaam geweest bij de gemeentelijke overheid (Velsen), in de advocatuur (Rotterdam) en in de rechtspraak (Rechtbank Zeeland-West-Brabant). Hij heeft jarenlange ervaring met klachtenbemiddeling en klachtenbeslechting in de sfeer van het gevangeniswezen (voormalige Koepelgevangenis Breda). De vader van Kees Wallis woonde de laatste jaren van zijn leven in Ridderspoor in Hilversum, onderdeel van de King Arthur Groep. Kees Wallis is op het terrein van dementie dus een soort van ervaringsdeskundige. Na zijn pensionering woont hij in Utrecht; hij is maatschappelijk nog actief, o.a. als rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Midden-Nederland. Kees Wallis is zo nodig per e-mail bereikbaar: klacht@kingarthurgroep.nl

Onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang

Iedere cliënt of vertegenwoordiger die te maken heeft met de Wet zorg en dwang (Wzd), heeft recht op bijstand door een onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon (CVP). Deze cliëntenvertrouwenspersonen zijn niet in dienst bij de zorgaanbieder.

De Wet zorg en dwang regelt zorgvuldigheid in het toepassen van opname en zorg die u niet wenst of waar u vanuit uw beperkingen niet over kunt beslissen. Cliënten en vertegenwoordigers kunnen met vragen of klachten over de onvrijwillige zorg terecht bij de stichting Zorgstem. Ondersteuning door de cliëntenvertrouwenspersoon van Zorgstem is gratis.

Wat kan de cliëntenvertrouwenspersoon voor u doen?                     
De cliëntenvertrouwenspersoon luistert naar uw verhaal en geeft antwoord op uw vragen. Ook legt de cliëntenvertrouwenspersoon uit hoe de Wet zorg en dwang werkt en wat uw rechten zijn. Als u problemen of klachten heeft over de geboden zorg, zoekt de cliëntenvertrouwenspersoon samen met u of uw vertegenwoordiger naar een oplossing. De cliëntenvertrouwenspersoon kan u desgewenst ondersteunen bij het schrijven van een klachtbrief of meegaan naar gesprekken daarover.

Ontvangt u vrijwillige zorg in een zorglocatie van de zorgaanbieder, maar heeft u andere klachten? Ook dan kunt u terecht bij de cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang voor informatie, advies en ondersteuning.

Wie is uw cliëntenvertrouwenspersoon?

Aan elke zorgaanbieder is een specifieke cliëntenvertrouwenspersoon van Zorgstem verbonden.

Deze gegevens zijn te vinden op de poster van deze cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang op de locaties en in algemene ruimtes bij de zorgaanbieder.

Contactgegevens cliëntenvertrouwenspersoon Zorgstem

Contactgegevens stichting Zorgstem

Klachtenloket

Wij proberen zo goed mogelijk voor u te zorgen. Toch kan het gebeuren dat u hierover niet tevreden bent. U kunt ons dit laten weten. U kunt uw vraag of klacht voorleggen aan het onafhankelijke Klachtenloket Zorg. Een medewerker van het Klachtenloket probeert uw klacht met informatie en advies op te lossen en kan u in contact brengen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Die kan bemiddelen tussen u en ons, zodat we samen alsnog een goede oplossing kunnen vinden.

U bereikt het Klachtenloket Zorg gemakkelijk door te bellen naar telefoonnummer 070-310 53 92. Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Of stuur een mail naar info@klachtenloket-zorg.nl

Voor meer informatie kunt u kijken op https://www.degeschillencommissiezorg.nl/klachtenloket-zorg/

De geschillencommissie

U kunt ook een klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Zorg Algemeen. Uw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt uw geschil en u ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat u en wij ons aan de uitspraak moeten houden en niet in hoger beroep tegen de uitspraak kunnen gaan.
Voor meer informatie hierover kijkt u op: www.degeschillencommissiezorg.nl. Via deze website kunt u ook online uw klacht indienen.

Elke zorgaanbieder is verplicht een klachtenregeling op te stellen en moet ervoor zorgen dat de zorgvrager op de hoogte is van deze  regeling. Een klacht kan worden voorgelegd aan degene op wie de klacht betrekking heeft, diens leidinggevende, de Raad van Bestuur of de externe klachtencommissie. Stichting KAG Zorg is aangesloten bij de Stichting Expertise Centrum Klacht- en Gezondheidsrecht (ECKG).
Tevens heeft King Arthur Groep een externe  Klachtenfunctionaris.

Een klacht indienen

Heeft u een klacht over King Arthur Groep?

Informatie over het indienen van een klacht vindt u in ons interne klachtenregelement.

U kunt uw klacht telefonisch, per email of schriftelijk  indienen. Contactgegevens vindt u in het bovengenoemde reglement. Indien u uw klacht schriftelijk wilt indienen kunt u gebruikmaken van ons klachtenformulier

Vindt u dat er niet adequaat genoeg op uw klacht gereageerd wordt, dan kunt u de klacht ook indienen bij de externe klachtencommissie (ECKG Stichting Expertise Centrum Klacht- en Gezondheidsrecht). Meer informatie hierover vindt u in het externe Klachtenregelement.

Aanvullende documenten:
Geschillencommissie zorg

Functieomschrijvingen Klachtenfunctionaris